Local Managing Committee

1. Shri Ravi S. Naik
2. Shri Prakash D. Dharvatkar
3. Shri Ritesh R. Naik
4. Shri Raghuvir G. Desai
5. Shri Mahesh G. Nagarseskar
6. Shri Kishor K. Naik
7. Shri Datta Naik
8. Shri .Anastasio Calaco
9. Dr. Anil S. Dinge
10. Dr. Geeta Iyer
11. Mr. Udesh Natekar
12. Mrs. Meenaxi Desai